พัฒนาความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

Invention Maker for Better Education

Update

การประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

จุดไฟคิดกับสิ่งประดิษฐ์เยาวชนไทย

8 – 10 เม.ย. 62

ความเป็นมา

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งของการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เนื่องด้วยศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ยั่งยืน

อ่านต่อ

การพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นนักประดิษฐ์

การพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดกับเด็กและเยาวชน ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะ และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนทีจิตคิดสร้างสรรค์

อ่านต่อ

การต่อยอดในระดับนานาชาติ

สพฐ.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัด ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 6 -19 ปี) มีเวทีและโอกาสในการจัดแสดงและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

อ่านต่อ

ผลลัพธ์ที่เกิด

บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนไทยพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมทางความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์


สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทยสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ และมีนวัตกรรมทางความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

อ่านต่อ

ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศ

ความคิดสร้างสรรค์ มีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืน

อ่านต่อ

International Exhibition for Young Inventors (IEYI)

สถาบันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้จัดแสดงผลงานของนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์จากนานาประเทศ ในปี 2004 (พ.ศ.2547) ในชื่อ IEYI (International Exhibition for Young Inventors)

อ่านต่อ

ภาพวาดจินตนาการอนาคต

มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมกระบวนการคิด การสร้างสรรค์จินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดกับเด็กและเยาวชนและเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการพัฒนาสู่การป้าวเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต

อ่านต่อ

IEYI

Click

AYIE

Click

HKISIIC

Click

ครูผู้สร้างนักนวัตกร

นักประดิษฐ์หรือนวัตกรในระบบการศึกษา จะขาดครู ซึ่งเป็นเสมือนแม่พิมพ์ของชาติ เหล่านี้ไม่ได้ 

“ครูมีหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสามารถลงมือทำสิ่งที่คิด ให้เป็นความจริงขึ้นมา”

ครูมานะ  อินทรสว่าง
รร.ศึกษานารี สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร

“ ครูผู้สร้างนวัตกรต้องพัฒนาจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ให้ดึงออกมาใช้ได้เสมอ จากปัญหาเล็ก ๆ ที่ถูกมองข้าม สรรค์สร้างเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่”

ครูอนุพงษ์  ศรีโสภา
รร.ปราจีนกัลยาณี สพม.เขต 7 จ.ปราจีนบุรี

“ ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ไม่ว่าจะทำออกมาสำเร็จหรือล้มเหลว นักเรียนก็สามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งนั้นเสมอ”

ครูสมไชย กระต่ายทอง
รร.วัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช) สพป.ราชบุรี เขต 1 จ.ราชบุรี

การจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ในงาน IEYI 2018

OBEC YOUNG INVENTOR

เสียงจากนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์

X-RAY DETECTOR INSERTER

Technology in Special Needs

“การนำเสนออุปกรณ์ช่วยสอดแผ่น detector สำหรับการ X-ray จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม.เขต 1 กทม.”


BIO – FRUIT PACKAGE

Green Technology

“ถุงกระดาษดูดซับเอทิลีนและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้” ผลงานประเภท เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology) จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก”


WIRELESS SMART HEALTH 
REALTIME MONITORING

Technology in Special Needs

“เครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless Smart Health” ผลงานประเภท เทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (Technology the Special Need) จากโรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร”


Easy flow: pour milk dispenser by pressure increase

Foods & Agriculture

“อุปกรณ์ช่วยเทนมกระป๋องแบบเพิ่มแรงดัน” ผลงานประเภท อาหารและเกษตรกรรม (Food and Agriculture) จากโรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม. เขต 16 จังหวัดสงขลา”


8-10

DATE

APRIL

MONTH

2019

YEAR

ข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุด

จุดไฟคิดกับสิ่งประดิษฐ์เยาวชนไทย

              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดการประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ เมื่อวันที่ 8 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 47 ผลงาน มานำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ในระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติต่อไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้ดำเนินการโครงการการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี[…]

Read more
April 12, 2019 0

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานภาพวาดจินตนาการอนาคต

หนังสือราชการแจ้งประกาศผลภาพวาด ผลการประกวดภาพวาดจินตนาการ 13 ชิ้นงาน ผลงานภาพวาด

Read more
February 28, 2019 0

ติดต่อเรา

กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุเทพฯ 10300

[กลุ่มโครงการพิศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.]