ขยายเวลาการรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์

ขยายเวลาการรับสมัครผลงานถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 (โดยผู้ส่งผลงานทุกโรงเรียนต้องส่งเอกสารเค้าโครงทางไปรษณีย์เท่านั้น (จำนวน 3 ชุด) ถึง กลุ่มโครงการพิเศษ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ผลิตภัณฑ์ GBC ที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่นดิบ

ผู้ประดิษฐ์ นางสาวอรวรรณ ทัศนเบญจกุล นายปัณณวัฒน์ เพียรจัด ครูที่ปรึกษา /ผู้ประสานงาน : นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ หน่วยงาน /สถานที่ติดต่อ :  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  11  (สุราษฎร์ธานี)

อุปกรณ์แกะเปลือกกุ้ง

ผู้ประดิษฐ์ นางสาวโชษิตา ตอนปัญญา นางสาววรพรรณ บรรเจิดศิลป์ ครูที่ปรึกษา /ผู้ประสานงาน : นางรัชนี โสดถานา หน่วยงาน /สถานที่ติดต่อ :  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  41  (พิจิตร)

เครื่องรีดและสะบัดน้ำออกจากร่ม

ผู้ประดิษฐ์ เด็กหญิงชลธิญา   ภิญโญโชค เด็กหญิงเดือนฉาย   อิศรเสนา ณ อยุธยา ครูที่ปรึกษา /ผู้ประสานงาน : นางกัลยา   จุลเดชะ หน่วยงาน /สถานที่ติดต่อ :  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต

อุปกรณ์ช่วยเก็บพริก

ผู้ประดิษฐ์ เด็กชายศุภวิชญ์  แผ่อำนาจคุณ เด็กชายปฏิพล  กันทรศานติ ครูที่ปรึกษา /ผู้ประสานงาน : นายไกรลาศ  รบชนะ หน่วยงาน /สถานที่ติดต่อ :  โรงเรียนบ้านแม่ปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์มือถือ : 053-690134

ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหาร

ผู้ประดิษฐ์ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชัยอินทร์ศูนย์ เด็กหญิงพิมพ์มาดา เงินมาก ครูที่ปรึกษา /ผู้ประสานงาน : นายชำนาญพงษ์   เจริญผล หน่วยงาน /สถานที่ติดต่อ :  โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์มือถือ : 

เพิ่มช่องทางสำหรับโรงเรียนที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2559

  เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาการส่งเอกสารเค้าโครงทางไปรษณีย์ ที่ล่าช้า และตกหล่น จึงได้เพิ่มช่องทางสำหรับโรงเรียนที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2559 สามารถจัดส่งได้ทาง http://younginventors.innoobec.com/ ทั้งนี้จะต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด้วย    

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการสิ่งประดิษฐ์ ปี 2559

ดาวน์โหลดจาก https://drive.google.com/file/d/0B2BaDoesASowZjlIRW1sV1h0WjZZenlEN1NwckJCcDRWZGEw/view?usp=drivesdk

สพฐ. จัดการประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทย สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ และมีนวัตกรรมทางความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ มีเวทีและโอกาสในการจัดแสดงและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ มีเวทีและโอกาสในการจัดแสดงและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนไทยประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีนวัตกรรมใหม่ ๆ กล้าคิด กล้าแสดงออก

ประกาศผลการคัดเลือก เคาโครงสิ่งประดิษฐจากเอกสารรายงานผลงานสิ่งประดิษฐ ระดับประถมศึกษา (อย่างเป็นทางการ)

ประกาศผล