สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็น สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งของการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เนื่องด้วยศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในทรัพยากรมนุษย์ ของชาติ เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความคิด สร้างสรรค์สิ่งใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จะเป็นแรง ขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ยั่งยืน

การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต

การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้ผลจึงจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้า ทดลอง สังเกต การฟัง การถกปัญหา และอื่น ๆ การวาดภาพก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะนำมาส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น เพราะการวาดภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ เด็กๆที่จะวาดภาพออกมาได้นอกจากจะต้องมีความเข้าใจในศิลปะการวาดและ สุนทรียภาพแล้ว ยังต้องมีความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจอย่างเพียงพอในหลักการตรรกะ ของภาพที่จะวาด จึงจะสร้างจินตนาการและวาดเป็นภาพออกมาได้

International Exhibition for Young Inventors (IEYI )

การคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ซึ่งมีขึ้นครัั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ พบว่าประเทศต่าง ๆ มีความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ และมีการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เด็กมีนวัตกรรมทางความคิดมีโอการสร้างไอเดียใหม่ ๆ

Asian Young Inventors Exhibition (AYIE)

ส่งเสริมและให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้ใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ เป็นประโยชน์ในชีวิต อันจะเป็นการฝึกให้คนรุ่นใหม่รู้จักประดิษฐ์ ดัดแปลง จนอาจสร้างทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีค่าเป็นเงินได้ แต่กระนั้นก็ตาม ทรัพย์สินทางปัญญาก็ยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของความเป็นนักคิดสร้างสรรค์ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ไม่อาจระบุเป็นรูปธรรมได้คือ การมีคุณลักษณะเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ในตัว (Scientific Minded) ซึ่งจะสามารถนำทักษะในการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่พัฒนาดีแล้ว ไปปรับเปลี่ยน ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีขอบเขตจำกัด

OBEC Young Inventors

นานาสาระ

ข่าวสารจากโครงการ

วิดีทัศน์

INDIEGOGO เว็บไซต์ระดมทุนสำหรับนักประดิษฐ์มีฝัน

แวดวงนักประดิษฐ์