Category: Uncategorized

ขยายเวลาการรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์

ขยายเวลาการรับสมัครผลงานถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 (โดยผู้ส่งผลงานทุกโรงเรียนต้องส่งเอกสารเค้าโครงทางไปรษณีย์เท่านั้น (จำนวน 3 ชุด) ถึง กลุ่มโครงการพิเศษ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Category: Uncategorized

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีนานาชาติ ประจำปี 2559

เอกสารประกาศ สพป. สพม.

Category: Uncategorized

ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

ดาวน์โหลดหนังสือราชการและรายละเอียดแนบ ที่ ว 04008ว817 ดาวน์โหลดเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ (*.docx)