Category: สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

เพิ่มช่องทางสำหรับโรงเรียนที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2559

  เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาการส่งเอกสารเค้าโครงทางไปรษณีย์ ที่ล่าช้า และตกหล่น จึงได้เพิ่มช่องทางสำหรับโรงเรียนที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2559 สามารถจัดส่งได้ทาง http://younginventors.innoobec.com/ ทั้งนี้จะต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด้วย    

Category: สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการสิ่งประดิษฐ์ ปี 2559

ดาวน์โหลดจาก https://drive.google.com/file/d/0B2BaDoesASowZjlIRW1sV1h0WjZZenlEN1NwckJCcDRWZGEw/view?usp=drivesdk

Category: สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

สพฐ. จัดการประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทย สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ และมีนวัตกรรมทางความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ มีเวทีและโอกาสในการจัดแสดงและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ มีเวทีและโอกาสในการจัดแสดงและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนไทยประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีนวัตกรรมใหม่ ๆ กล้าคิด กล้าแสดงออก

Category: สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

ประกาศผลการคัดเลือก เคาโครงสิ่งประดิษฐจากเอกสารรายงานผลงานสิ่งประดิษฐ ระดับประถมศึกษา (อย่างเป็นทางการ)

ประกาศผล  

Category: สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีนานาชาติ ประจำปี 2559

Dowload paper สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต เอกสารประกาศ

Category: สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

การประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในเวทีนานาชาติ

ดาวน์โหลด หนังสือราชการ เรียน ผอ.สพท. แจ้งคณะผู้ส่งผลงาน (โรงเรียน) กำหนดการ รายชื่อ

Category: สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

ผลการคัดเลือกเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

เรียน คุณครูที่ปรึกษาทีม แจ้งผลการคัดเลือกเค้าโครง (Proposal) สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ จำนวน 58 เค้าโครงตามไฟล์แนบ ในการนี้จะไม่มีการส่งรายงานความก้าวหน้ามาในรอบที่ 2 จึงขอให้เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้พัฒนาจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ ให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะนำมาเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อคัดเลือกไปประกวด ในเวทีนานาชาติ จึงขอแจ้งให้พวกเราได้เตรียมความพร้อม

Category: สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

ประกาศ แจ้งเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่

แจ้งเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่   ตามที่คณะกรรมการได้กำหนดการประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นั้น ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศผลการคัดเลือกเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ เป็นช่วงปลายเดือนธันวาคม 2558 จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 30 ตุลาคม 2558    

Category: สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2558

  ดาวน์โหลด คลิกที่นี่