สพฐ. จัดการประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในเวทีนานาชาติ

Innovation Creator For Better Education

สพฐ. จัดการประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในเวทีนานาชาติ

September 12, 2016 สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ 0

DSC_0004

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทย สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ และมีนวัตกรรมทางความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ มีเวทีและโอกาสในการจัดแสดงและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ มีเวทีและโอกาสในการจัดแสดงและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนไทยประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีนวัตกรรมใหม่ ๆ กล้าคิด กล้าแสดงออก เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

จากการที่ สนก. นำคณะนักเรียนไปประกวดและจัดแสดงที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น ผู้แทนจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้มาประสาน ขอเชิญ สพฐ. ให้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่มีอายุ 6 – 13 ปี นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในงาน Hong Kong International Student Innovative Invention Contest 2016 Application Guide ในเดือนธันวาคม 2559 ประเทศละไม่เกิน 3 ผลงาน โดยให้ส่งรายละเอียดผลงานในเดือนกันยายน 2559 จากการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนือง พบว่าประเทศต่าง ๆ มีความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ระดับโรงเรียน ในมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในระดับโรงเรียนอย่างมีระบบ เพื่อเป็น              การปูพื้นฐานให้นักเรียนระดับประถมศึกษา และครูที่ปรึกษา ได้มีนวัตกรรมทางความคิดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่มีคุณค่าผลงานแปลกใหม่ จึงเห็นสมควรจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนระดับประถมศึกษา และครูที่ปรึกษา ได้มีความรู้   ความเข้าใจ แลเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์
  3. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกลับไปสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ พร้อมนำมาประกวดในเวทีระดับประเทศ

เป้าหมาย  นักเรียนระดับประถมศึกษา ครูที่ปรึกษา และคณะทำงาน จำนวน 135 คน ได้มีการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้อย่างหลากหลาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนระดับประถมศึกษา ครูที่ปรึกษา และคณะทำงานมีการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้อย่างหลากหลาย
  2. นักเรียนระดับประถมศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และไปสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ พร้อมนำมาประกวดในเวทีระดับประเทศก่อนคัดเลือกไปประกวดในเวทีนานาชาติ