เพิ่มช่องทางสำหรับโรงเรียนที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2559

Innovation Creator For Better Education

เพิ่มช่องทางสำหรับโรงเรียนที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2559

October 6, 2016 สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ 0

 

เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาการส่งเอกสารเค้าโครงทางไปรษณีย์ ที่ล่าช้า และตกหล่น จึงได้เพิ่มช่องทางสำหรับโรงเรียนที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2559 สามารถจัดส่งได้ทาง http://younginventors.innoobec.com/ ทั้งนี้จะต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด้วย