ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหาร

Innovation Creator For Better Education

ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหาร

October 7, 2016 IEYI2016 ข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลปี 2558 0
DSC_0033-001
ผู้ประดิษฐ์
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชัยอินทร์ศูนย์
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เงินมาก
ครูที่ปรึกษา /ผู้ประสานงาน : นายชำนาญพงษ์   เจริญผล

หน่วยงาน /สถานที่ติดต่อ : 

โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
โทรศัพท์มือถือ : 
E-mail : 
รายละเอียดผลงาน : สิ่งประดิษฐ์เรื่องถุงกระดาษไคโตซาน มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบการดูดซับไขมันของไคโตซาน โดยสกัดไคโตซาน จากเปลือกกุ้งแม่น้ำนำมาแช่สารละลาย NaOH เข้มข้น 2% (w/v) อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำมาแช่สารละลาย HCL เข้มข้น 1.25 normal ที่อุณหภูมิห้อง เวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำมาแช่สารละลาย HCL เข้มข้น 1.25 normal ที่อุณหภูมิห้อง เวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำมาแช่ในสารละลาย NaOH เข้มข้น 50% (w/w) อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที และนำไปอบในตู้อบอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นนำไคโตซานที่สกัดไปผสมกับกระดาษเพื่อสังเกตการดูดซับไขมันในอาหาร ผลการทดลองการดูดซับไขมันในอาหารพบว่าดูดซับน้ำมันได้ดี จึงสรุปได้ว่า ไคโตซานมีความสามารถในการดูดซับไขมันในอาหาร
 ดาวน์โหลด เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์