อุปกรณ์ช่วยเก็บพริก

Innovation Creator For Better Education

อุปกรณ์ช่วยเก็บพริก

October 7, 2016 IEYI2016 ข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลปี 2558 0
DSC_0065
ผู้ประดิษฐ์
เด็กชายศุภวิชญ์  แผ่อำนาจคุณ
เด็กชายปฏิพล  กันทรศานติ
ครูที่ปรึกษา /ผู้ประสานงาน : นายไกรลาศ  รบชนะ

หน่วยงาน /สถานที่ติดต่อ : 

โรงเรียนบ้านแม่ปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
โทรศัพท์มือถือ : 053-690134 , 080-6241640
E-mail : krilas12345@gmail.com
รายละเอียดผลงาน : สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ล้วนมีจุดประสงค์ในการช่วยอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน อุปกรณ์ช่วยเก็บพริกของโรงเรียนบ้านแม่ปางที่ประดิษฐ์ขึ้น ก็ด้วยจุดประสงค์เดียวกัน ซึ่งสามารถลดจำนวนแรงงานและประหยัดเวลาในการเก็บพริกครั้งละมาก ๆ ผลการทดสอบเปรียบเทียบ การใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บ กับการเก็บด้วยมือแบบเดิม ๆ พบว่า อุปกรณ์ช่วยเก็บพริก สามารถช่วยให้การเก็บพริกสะดวกและรวดเร็วกว่าการเก็บด้วยมือ
 ดาวน์โหลด เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์