เครื่องรีดและสะบัดน้ำออกจากร่ม

Innovation Creator For Better Education

เครื่องรีดและสะบัดน้ำออกจากร่ม

October 7, 2016 AYIE2015 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลปี 2557 0
IMG_3910
ผู้ประดิษฐ์
เด็กหญิงชลธิญา   ภิญโญโชค
เด็กหญิงเดือนฉาย   อิศรเสนา ณ อยุธยา
ครูที่ปรึกษา /ผู้ประสานงาน : นางกัลยา   จุลเดชะ

หน่วยงาน /สถานที่ติดต่อ : 

โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
โทรศัพท์มือถือ : 08 6571 0170
E-mail : watsangworn@gmail.com
รายละเอียดผลงาน : สิ่งประดิษฐ์ “เครื่องรีดและสะบัดน้ำออกจากร่ม” จัดทำขึ้นเพื่อรีดและสะบัดน้ำออกจากร่ม ทำให้ร่มแห้ง ประหยัดเวลาในการผึ่งร่ม โดยใช้ยางรีดน้ำที่ติดมากับร่ม และใช้กลไกขับเคลื่อนให้ตะกร้าปั่นหมุนให้                                      เกิดแรงเหวี่ยงภายในตะกร้าปั่น โดยมีครีบในตะกร้าเหวี่ยงไปสัมผัสกับผ้าร่ม โดยที่ร่มอยู่กับที่ ทำให้หยดน้ำที่ติดมากับร่มหลุดออกไป ผลจากการสร้างเครื่องสะบัดน้ำออกจากร่ม ที่สร้างขึ้นทำให้ผู้ใช้ลด                                            ปัญหาการหยิบร่มผิด การสูญหายของร่ม ไม่เสียพื้นที่ในการผึ่งร่ม สามารถเก็บร่มได้ไม่ต้องมาวางผึ่ง และปลูกฝังจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และช่วยลดภาวะโลกร้อนมีสภาพแวดล้อมที่ดีแก่สังคม
 ดาวน์โหลด เล่มรายงาน