อุปกรณ์แกะเปลือกกุ้ง

Innovation Creator For Better Education

อุปกรณ์แกะเปลือกกุ้ง

October 7, 2016 AYIE2015 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลปี 2557 0
IMG_3912
ผู้ประดิษฐ์
นางสาวโชษิตา ตอนปัญญา
นางสาววรพรรณ บรรเจิดศิลป์
ครูที่ปรึกษา /ผู้ประสานงาน : นางรัชนี โสดถานา

หน่วยงาน /สถานที่ติดต่อ : 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  41  (พิจิตร)
โทรศัพท์มือถือ : 08 6936 6588
E-mail : ruch.chee.ppk@gmail.com
รายละเอียดผลงาน :  ปัจจุบันมีการนำกุ้งมาประกอบอาหารหลากหลายเมนู แต่การแกะเปลือกกุ้งก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการประกอบอาหาร ซึ่งผู้ประกอบอาหารต้องทำอาหารอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับความ                                     ต้องการของผู้บริโภค ผู้จัดทำได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง “อุปกรณ์แกะเปลือกกุ้ง” ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
 ดาวน์โหลด   –