ขยายเวลาการรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์

Innovation Creator For Better Education

ขยายเวลาการรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์

October 31, 2016 Uncategorized 0

ขยายเวลาการรับสมัครผลงานถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 (โดยผู้ส่งผลงานทุกโรงเรียนต้องส่งเอกสารเค้าโครงทางไปรษณีย์เท่านั้น (จำนวน 3 ชุด) ถึง กลุ่มโครงการพิเศษ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300