แจ้งผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

Innovation Creator For Better Education

แจ้งผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

February 28, 2019 IEYI2019 0

 

 

ว 382 แจ้งผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

ว 384 การคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ฯ

ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์

ผลการคัดเลือกจากงานศิลปฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *