• กำหนดการประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไปประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติ

    ดาวน์โหลด