• แบบสอบถามความคิดเห็น

    การประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไปประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติ
    ทำแบบสอบถาม คลิกที่นี่
    00