ความเป็นมา

Innovation Creator For Better Education

 

แนวคิด

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งของการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  เนื่องด้วยศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ยั่งยืน

 

เป้าหมาย

วางรากฐานการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ