การจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวทีนานาชาติ International Exhibition for Young Inventors 2017

Innovation Creator For Better Education

 

การจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวทีนานาชาติ International Exhibition for Young Inventors 2017

ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำคณะนักเรียน จำนวน 9 ผลงาน ไปร่วมจัดแสดงและประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในงาน International Exhibition for Young Inventors 2017 (IEYI) ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม ๒๕60 โดยผลงานนักเรียนไทยได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 3 ผลงาน เหรียญเงิน จำนวน 1 ผลงาน และเหรียญทองแดง 1 ผลงาน และรางวัล Special Awards จากประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน และมาเก๊า โดยนักเรียนไทยได้รับรางวัล ดังนี้

                   รางวัลเหรียญทอง 3 ผลงาน ได้แก่

 1. “วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจากกากกาแฟ เปลือกหอยแครง และยางพารา” ผลงานประเภทการศึกษาและนันทนาการ (Education and Recreation) และได้รับรางวัลพิเศษ Special Awards  จากประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. 10 (เพชรบุรี)

1. นายฉัตรพงศ์  โชติวัชรินทร์           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

2. นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม          ครูที่ปรึกษา

2. “ชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนาม” ผลงานประเภทอาหารและเกษตรกรรม (Food and Agriculture) และได้รับรางวัลพิเศษ Special Awards จากประเทศเวียดนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. 8 (ราชบุรี)

 

1. เด็กหญิงกัชบงกช  หมอทรัพย์        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2.เด็กหญิงลลนา  ศรีสงคราม            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. นางดวงพร  สาลีติด                   ครูที่ปรึกษา

 

3. “กระถางรักษ์โลก” ผลงานประเภท เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology) โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม.36 (เชียงราย)

1. นางสาวจิราวรรณ  บัวสุวรรณ        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2.นางสาวอโนชา  ปันโตน               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล                ครูที่ปรึกษา

รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล ได้แก่

1. “เมล็ดเทียม” ผลงานประเภท เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology) โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย

 

 

1. นางสาวชิดชนก  อินทร์แก้ว         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ            ครูที่ปรึกษา

                   รางวัลเหรียญทองแดง 1 รางวัล ได้แก่

1. “วัสดุกันกระแทกจากกาบกล้วย โดยใช้สารแทนนินในการปรับปรุงคุณภาพด้านการทนต่อแรงดึง และการขึ้นรา” ผลงานประเภท เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology) โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. 12 (พัทลุง) โดย

 

1. นางสาวนันทวดี  ขุนนุ้ย              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. นางสาวชนิกานต์  วีระกิติกุล        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3. นางสาวไมตรี  สุดเรือง               ครูที่ปรึกษา

 

                   รางวัลพิเศษ Special Awards 4 ผลงาน ได้แก่

1. “อุปกรณ์ช่วยเปิดและแทนฝาขวดน้ำดื่ม” ผลงานประเภท ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health) โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. 11 (สุราษฎร์ธานี) ได้รับรางวัลรางวัลพิเศษ Special Awards อินโดนีเซีย โดย

 

 

1. เด็กหญิงณัฐวรา  ตันสูงเนิน           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2. เด็กชายธนชัย  เพ็งสกุล              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. นายสะอารอนิง  ดาโอะ              ครูที่ปรึกษา

2.“ทัศนอุปกรณ์วัดความหนา ความต้านทานความร้อน ดัชนีหักเห และค่าสัมประสิทธ์ การถ่ายเทความร้อนของกระจกได้โดยปราศจากการสัมผัส” ผลงานประเภท การศึกษาและนันทนาการ (Education and Recreation) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. 10 (เพชรบุรี) ได้รับรางวัลพิเศษ Special Awards จากประเทศไต้หวัน โดย

1. นางสาวกชกร  ปัญญาโสด           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2. นางสาวภคณัฎฐ์  ศรีเจริญ           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม         ครูที่ปรึกษา

 

3.“ชุดการเขียนลายลดน้ำ แบบ System หรรษา” ผลงานประเภท การศึกษาและนันทนาการ (Education and Recreation) โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลพิเศษ Special Awards จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดย

1. เด็กหญิงวีรวดี  อยู่ทอง               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เด็กหญิงอัญมณีวลัย  ณ ถลาง       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. นางอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ          ครูที่ปรึกษา

 

4. “เตาย่างไร้ควัน เพื่อสุขภาพ” ผลงานประเภท ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health) โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลพิเศษ Special Awards จากเขตบริหารพิเศษ มาเก๊า และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย

 

1. เด็กหญิงมนตตร์ภรณ์  ลีลาขจรจิต   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เด็กหญิงปุณยภา  จรูญจิรเสถียร    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. นางธิติมา  เวชพนม                   ครูที่ปรึกษา